?

Log in

No account? Create an account
 
 
09 July 2011 @ 03:19 am
不知所措  
我好难受、好难熬。
就算我求求你,别再惩罚我了。
我究竟犯了甚么滔天大罪?
就算有,也原谅我吧。
你怎么忍心?我好难受。
你怎么忍心?我好难受。
 
 
Mood: blank
Music: 周杰伦 - 开不了口